شنژن Yaorong فناوری شرکت، آموزشی ویبولیتین

محصول با کیفیت بالا و خدمات حرفه ای که تامین کننده اصلی در صنعت لیزر!

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
- May 19, 2017 -

در LED لامپ لوله ها حرارت فن آور خنک کننده و ژه، تکنولوژ م توان د لامپ در کار از درجه حرارت صفحه از 65 به 45 ز ر چراغ، واقعا حل قدرت بالا چراغ روشنا مشکل. فن آور از طر ق مرکز آزمون گزارش آزمون فن ، در خط با GB7000.1-2007 و 7،000.5-2005 استانداردها، و در 2014 ژانو ه 29 برا به دست آوردن گواه نامه ثبت اختراع. به عنوان اختراع فن آور دارا اثر حرارت فوق العاده، بنابرا ن تول د لامپ LED لوله ها حرارت دارا مزا ا ز ر است: 1. صرفه جو در انرژ ، از لامپ سد م با فشار بالا 80 صرفه جو در انرژ . 2. لوله ها حرارت LED خل ج بالا نور سبز، غ ر سرب، ج وه و آلودگ ها د گر عناصر، مح ط ز ست و بدون هر گونه آلودگ است. 3. ا من ، مقاومت به ضربه، مقاومت در برابر زلزله قو ، ه چ چراغ مشکل شکننده سنت ، ه چ اشعه، بدون آس ب رساندن به بدن انسان وجود دارد. 4. درجه حرارت بالا بدون، حذف چراغ ها معمول به علت دما بالا پخت آباژور به پد ده زرد پ ر خود، روشنا و عمر را کاهش نم دهد. 5. بدون تاخ ر شروع، قدرت نانوثان ه تا به روشنا طب ع ، از ب ن بردن نور سنت برا مدت زمان طولان برا شروع روند. 6. بدون فلش، خالص DC کارگران منبع تغذ ه، برا از ب ن بردن خستگ بصر . 7. وزن سبک، تهو ه خوب و هدا ت حرارت خوب است

در LED لوله ها حرارت ، LED، درا و قدرت، با خارج از رابط اتصال و کنترل س ستم ها الکتر ک ، است که توسط بخش پوسته ش شه ا لوله ها حرارت مشخص بدون درز اتصال مهر و موم آب بند برا لوله ها حرارت ش شه ا ، و سطح لوله حرارت ش شه ا با سطح LED و اتصال گرما ب ن LED و لوله ها حرارت ش شه ا متصل است نصب شده است. عا ق حرارت از حرارت لوله ها ش شه ا از اختراع م توان به طور مستق م با انتقال حرارت LED متصل است. لوله ها حرارت LED نور بالا Bay هنگام اتلاف حرارت از حرارت لوله ها ش شه ا به طور مستق م سرد م شود، کوتاه تر ن مس ر انتقال حرارت از LED به مح ط ز ست تنها شامل چسب انتقال حرارت ب ن LED و لوله ها حرارت ش شه ا ا حرارت ف لم الاست ک و لوله ها حرارت ش شه ا . عملکرد ش شه ا مقاوم در برابر هوا پا دار تنگ هوا قو است. در سطح ش شه ا لوله ها حرارت پوشش داده شده آل بدن نور LED، افزا ش کالا از سرگرم است.

در لوله ها حرارت شامل ک پوسته، لوله ها حرارت LED خل ج بالا نور است که شامل ک لا ه مواد را ج و ک لا ه اتلاف نانو حرارت تشک ل شده بر رو سطح ب رون از لا ه مواد را ج، مواد از لا ه اتلاف حرارت نانومتر مبتن بر آب آل و غ ر آل رز ن ترک ب و / ا پودر حرارت م کرو نانو است. در حال حاضر ن ز ک چراغ LED حاو لوله ها حرارت فراهم م کند. ظرف ت اتلاف حرارت از لوله ها حرارت از اختراع ب ش از 40 برابر ب شتر از از حرارت لوله ها معمول برا لامپ LED، و آن را به وضوح م تواند بهبود استفاده از لامپ زمان که قدرت بالا چراغ لامپ LED استفاده شده است. زندگ است. علاوه بر ا ن، لا ه نانومتر اتلاف حرارت پوشش داده شده بر رو پاکت از لوله ها حرارت از اختراع حاضر دارا اموال از خوردگ و اس د، قل ا و نمک است.

LED لامپ لوله ها حرارت در استفاده از چراغ ها LED طراح 1.1 ، استفاده از همه ما م دان م که سه راه به تصو ب حرارت وجود دارد: هدا ت، همرفت و تابش اشعه، لوله ها حرارت LED بالا خل ج نور هر ک از طراح حرارت ترک ب از ا ن راه ها مختلف است. در صنعت ارائه دهنده روش ها معمول مورد استفاده از اتلاف حرارت به شرح ز ر است سه: 1) حرارت طب ع . ا ن نوع از اتلاف حرارت از استفاده از پروفا ل ها راد اتور، مواد مختلف، هدا ت حرارت همان است، از جدول 1 د ده م شود طلا و مس نقره بهتر ن مواد حرارت است، اما ق مت آن بس ار گران است. در حال حاضر، آلوم ن وم لوله ها حرارت LED بالا خل ج نور راد اتور در بازار را اشغال سهم بزرگ از فت له به طور مستق م در صفحه آلوم ن وم نصب شده است، از طر ق انتقال حرارت به راد اتور آلوم ن وم ، و سپس از طر ق دندان راد اتور به هوا گرم م کند. و ژگ ها: هز نه پا ن، چراغ ها سنگ ن وزن، الزامات طراح سازه

در
از

یک جفت:

بعدی: