شنژن Yaorong فناوری شرکت، آموزشی ویبولیتین

محصول با کیفیت بالا و خدمات حرفه ای که تامین کننده اصلی در صنعت لیزر!

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
- May 19, 2017 -

در چراغ ها LED خل ج خواهد در شب به 2 O & # 39 شود؛ ساعت در روز بعد به نور ا ن شناخته شده پل. چراغ سرخ ما ل به قرمز چراغ روشنا خلاق است.

با سبز، صرفه جو در انرژ ، خل ج LED نور بالا مسائل کم کربن و همچنان به حرارت بالا، همراه با کمبود جهان انرژ تحت وضع موجود، نور سبز تبد ل به ک از داغتر ن موضوعات.

در لامپ ها رشته ا انرژ ب ش از حد، لامپ خواهد آلودگ ج وه، تول د و صرفه جو در انرژ به عنوان ک از نسل چهارم از انرژ LED جد د روشنا به دل ل مجموعه خود را از صرفه جو در انرژ ، حفاظت از مح ط ز ست، کم کربن در ک با عشق کار دولت است.

بنابرا ن، چراغ سرخ ما ل به قرمز برا ساخت ساختمان ها سبز، شهرستان جد د سبز به طور طب ع م تواند روشنا ساختمان سبز را از دست نده د.

چراغ سبز LED بخش ا ن است از ساختمان سبز سبز ساختمان سبز، معنا کل از سه بعد سبز، باغ بام معن ن ست، اما نشان دهنده ک مفهوم ا نماد، اشاره به ساختمان ب ضرر به مح ط ز ست، م توان د استفاده کامل از منابع طب ع مح ط ز ست، و در تخر ب مح ط ز ست تحت CONDITI فا رفاکس از توازن اساس ز ست مح ط از ساخت ک ساختمان، LED خل ج بالا نور اما همچن ن م تواند توسعه پا دار ساختمان، معمار ز ست مح ط نام ده م شود، بازگشت به ساختمان طب عت، صرفه جو در انرژ و ساختمان ها حفاظت از مح ط ز ست.

در معمار روشنا بخش جدا ناپذ ر از طراح ساختمان ها سبز، طراح نورپرداز معمار برا د دار با سه مفهوم عمده از ساختمان سبز است: صرفه جو در انرژ ، صرفه جو در منابع، بازگشت به طب عت، نورپرداز معمار برا معنا واقع روشنا ساختمان سبز

< p=""> LED م تواند به طور مستق م به نور تبد ل، فقط مصرف ک سوم از انرژ ها رشته ا ، برا رس دن به همان بهره ور نور، بلکه استفاده از حسگرها هوشمند و م کروکنترلرها، LED نور بالا خل ج به طور قابل توجه تجه زات بهره ور تعم ر و نگهدار بهبود و کاهش هز نه ها مد ر ت، بهره ور انرژ و مزا ا اقتصاد است.

در همان زمان، چراغ خل ج عمر لامپ استاندارد لامپ صرفه جو در انرژ 2 تا 3 برابر است، و pollutio ج وه آورد N.

چراغ ها LED خل ج سزاوار برا تبد ل شدن به بخش از روشنا ساختمان سبز است

در ط پنج دوم، حفاظت از انرژ ، حفاظت از مح ط ز ست، کم کربن شده است در حرکت چند بار قرار ، دولت ها محل ن ز ضم مه اهم ت ز اد به حفاظت از انرژ صنعت، حفاظت از مح ط ز ست و توسعه د گر

ا ن وضع ت، شنژن Guangming شرکت جد د منطقه برا ساخت کشور & # 39؛ بزرگتر ن منطقه تظاهرات ساختمان سبز، روشن و جد د ساخت و ساز ساختمان ساز سبز با گذشت هر روز، به رهبر خل ج بالا نور در شهرستان & # 39؛ اول ن استفاده از س ستم LED از جاده ها شهر ، شهرستان & # 39؛ اول ن خندق ز ر زم ن مشترک، ا ن کشور ارز اب شده و در حال ساخت ساختمان سبز ب شتر، بزرگتر ن ساختمان سبز منطقه تظاهرات، که مردم آنقدر روشن افتخار.

LED س ستم نور خل ج فارس در منطقه ساختمان تظاهرات سبز را به باز ک قدرت، صرفه جو در منابع، حفاظت از مح ط ز ست نقش بزرگ است. ا ن ساختمان سبز را به شما معرف چراغ ها LED خل ج فارس از خلبان است، نقش نمونه.

در
از